United Kingdom Track and Field All-Time Lists

FINNISH CHAMPIONSHIPS

The Finnish Championships ("Kalevan Kisat") were first held in 1907. Women's events were first included on the programme in 1913. This compilation lists winners of standard individual events in the Kalevan Kisat, plus winners of other individual Finnish National Championships not included in that meeting, since 1960. Winners of Finnish Indoor championships are listed on a separate page.

MEN

  100 Metres   200 Metres   400 Metres  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Börje Strand
Pentti Rekola
Pauli Ny
Pauli Ny
Aarno Musku
Aarno Musku
Jorma Ehrström
Erik Gustafsson
Ossi Karttunen
Ossi Karttunen
Raimo Vilén
Raimo Vilén
Raimo Vilén
Antti Rajamäki
Antti Rajamäki
Antti Rajamäki
Raimo Räty
Antti Rajamäki
Antti Rajamäki
Ossi Karttunen
Esko Elsilä
Tapani Turunen
Jukka Sihvonen
Kimmo Saaristo
Kimmo Saaristo
Kimmo Saaristo
Kimmo Saaristo
Ari Salonen
Jarkko Toivonen
Kari Niemi
Turo Meriläinen
Sami Länsivuori
Sami Länsivuori
Janne Haapasalo
Ari Pakarinen
Harri Kivelä
Ari Pakarinen
Harri Kivelä
Janne Haapasalo
Kim Lesch
Tuomas Näsi
Kari Louramo
Markus Pöyhönen
Markus Pöyhönen
Stefan Koivikko
Markus Pöyhönen
Visa Hongisto
11.0
10.9
10.8
10.6
10.6
10.6
10.9
10.7
10.8
10.7
10.6
10.5
10.1
10.5
10.4
10.46
10.64
10.52
10.23w
10.78
10.81
10.58
10.76
10.58
10.44
10.61
10.76
10.52
10.64
10.76
10.69
10.70
10.48w
10.59
10.42
10.47
10.2
10.51
10.43
10.52
10.55
10.64
10.23
10.32
10.50
10.54
10.54
Börje Strand
Börje Strand
Börje Strand
Pauli Ny
Aarno Musku
Aarno Musku
Ossi Karttunen
Ossi Karttunen
Ossi Karttunen
Ossi Karttunen
Ossi Karttunen
Markku Kukkoaho
Antti Rajamäki
Ossi Karttunen
Ossi Karttunen
Antti Rajamäki
Markku Kukkoaho
Ossi Karttunen
Antti Rajamäki
Jukka Sulalampi
Hannu Mykrä
Kimmo Saaristo
Kimmo Saaristo
Kimmo Saaristo
Kimmo Saaristo
Kimmo Saaristo
Kimmo Saaristo
Juha Pyy
Sakari Syväoja
Kai Kyllönen
Matti Heusala
Jouni Myllymäki
Kari Niemi
Ari Pakarinen
Kai Kyllönen
Ari Pakarinen
Ari Pakarinen
Janne Hautaniemi
Harri Kivelä
Aleksi Sillanpää
Tommi Hartonen
Tommi Hartonen
Tommi Hartonen
Samsa Tuikka
Tommi Hartonen
Visa Hongisto
Nghi Tran
21.6
21.7
21.8
21.3
21.5
21.6
21.8
21.4
21.5
21.2
21.5
20.8
21.2
20.5
21.2
20.72w
20.73
20.95
20.76
21.78
21.25
21.15w
21.42
21.15
20.83
20.98
21.29
21.44
21.15
21.79
21.51
21.28
21.46
21.10
21.00
21.42w
20.97
21.22w
21.26
21.34
20.76
21.04
20.72w
21.13
21.01
21.21
21.19
Jussi Rintamäki
Jussi Rintamäki
Jussi Rintamäki
Matti Honkanen
Erkki Kolkka
Heikki Pippola
Heikki Pippola
Heikki Pippola
Jaakko Tuominen
Juhani Kotikoski
Markku Kukkoaho
Markku Kukkoaho
Markku Kukkoaho
Markku Taskinen
Markku Kukkoaho
Ossi Karttunen
Ossi Karttunen
Hannu Mäkelä
Ossi Karttunen
Heikki Hämäläinen
Hannu Mykrä
Hannu Mykrä
Hannu Mykrä
Matti Rusanen
Hannu Mykrä
Petri Hänninen
Jari Niemelä
Jari Niemelä
Mika Hänninen
Jari Niemelä
Ari Pinomäki
Ari Pinomäki
Mikael Söderman
Janne Pajunen
Ari Pinomäki
Kari Louramo
Tommi Hartonen
Petri Pohjonen
Petri Pohjonen
Petri Pohjonen
Wilson Kirwa
Mikko Karppi
Wilson Kirwa
Abdelghani Nouidra
Antti Toivonen
Ari Kauppinen
Antti Toivonen
47.2
48.0
47.5
48.1
48.8
48.6
47.8
48.2
46.9
47.7
46.5
46.9
46.9
47.9
45.8
47.36
46.53
46.84
46.76
46.85
46.94
46.96
46.88
46.65
46.54
47.10
46.98
46.47
47.38
47.20
46.78
47.00
47.39
48.13
47.07
47.09
47.13
46.83
46.92
47.66
47.31
47.53
47.66
47.39
47.79
47.35
47.20

  800 Metres   1500 Metres   5000 Metres  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Olavi Salonen
Olavi Salonen
Olavi Salonen
Olavi Salonen
Pekka Juutilainen
Juha Väätäinen
Heikki Pippola
Juha Väätäinen
Olof Nyman
Markku Aalto
Pekka Vasala
Pekka Vasala
Pekka Vasala
Markku Taskinen
Markku Taskinen
Markku Taskinen
Markku Taskinen
Ari Paunonen
Markku Taskinen
Antti Loikkanen
Jorma Härkönen
Jorma Härkönen
Jorma Härkönen
Jorma Härkönen
Jorma Härkönen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Mikael Söderman
Mikael Söderman
Esko Parpala
Juha Kukkamo
Wilson Kirwa
Wilson Kirwa
Wilson Kirwa
Juha Kukkamo
Wilson Kirwa
Juha Kukkamo
Wilson Kirwa
Juha Kukkamo
Mikko Lahtio
1:49.7
1:50.7
1:49.6
1:48.9
1:48.8
1:51.5
1:48.8
1:49.4
1:51.6
1:50.6
1:49.1
1:48.6
1:47.0
1:50.0
1:50.2
1:52.2a
1:48.72
1:47.74
1:49.78
1:49.61
1:49.75
1:48.61
1:51.81
1:49.05
1:48.38
1:48.60
1:50.12
1:52.27
1:47.24
1:48.67
1:51.10
1:48.28
1:52.94
1:48.02
1:47.49
1:53.41
1:52.89
1:51.40
1:48.71
1:49.15
1:50.39
1:50.38
1:51.16
1:51.86
1:52.02
1:49.69
1:48.53
Olavi Salonen
Olavi Salonen
Olavi Salonen
Olavi Salonen
Olavi Vuorisalo
Olavi Salonen
Jouko Uola
Olof Nyman
Matti Tuura
Pekka Vasala
Pekka Vasala
Pekka Vasala
Lasse Virén
Jouko Niskanen
Lasse Virén
Pekka Päivärinta
Markku Laine
Ari Paunonen
Juhani Sams
Ari Paunonen
Antti Loikkanen
Markku Laine
Ilkka Äyräväinen
Timo Lehto
Timo Lehto
Eero Kytölä
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Jukka Savonheimo
Jari Venäläinen
Jukka Savonheimo
Ari Suhonen
Sami Alanen
Jouni Varis
Sami Ylihärsilä
Sami Valtonen
Samuli Vasala
Anders Rockas
Wilson Kirwa
Juha Kukkamo
Kim Bergdahl
Jukka Keskisalo
Jonas Hamm
Jonas Hamm
Jukka Keskisalo
3:46.3
3:50.6
3:48.2
3:46.3
3:48.8
3:50.6
3:48.3
3:46.0
3:46.4
3:46.5
3:48.4
3:46.7
3:48.5
3:48.0
3:50.0
3:43.2a
3:41.13
3:38.07
3:47.3a
3:44.46
3:40.46
3:43.39
3:43.15
3:44.58
3:42.08
3:42.99
3:46.87
3:45.04
3:41.76
3:54.15
3:46.59
3:43.90
3:48.91
3:42.51
3:47.68
3:52.65
3:47.51
3:43:43
3:41.04
3:50.40
3:48.07
3:50.62
3:46.72
3:42.10
3:48.18
3:46.52
3:47.80
Reijo Höykinpuro
Simo Saloranta
Reijo Höykinpuro
Simo Saloranta
Simo Saloranta
Pertti Sariomaa
Mikko Ala-Leppilampi
Jouko Kuha
Seppo Matela
Lasse Virén
Mikko Ala-Leppilampi
Rune Holmén
Juha Väätäinen
Risto Ala-Korpi
Seppo Tuominen
Pekka Päivärinta
Lasse Virén
Pekka Päivärinta
Martti Vainio
Hannu Okkola
Martti Vainio
Martti Vainio
Martti Vainio
Tommy Ekblom
Hannu Okkola
Jari Hemmilä
Tommy Ekblom
Martti Vainio
Matti Valkonen
Risto Ulmala
Harri Hänninen
Harri Hänninen
Jukka Tammisuo
Santtu Mäkinen
Pasi Mattila
Santtu Mäkinen
Pasi Mattila
Samuli Vasala
Marko Kotila
Samuli Vasala
Marko Kotila
Samuli Vasala
Samuli Vasala
Jari Matinlauri
Jari Matinlauri
Francis Kirwa
Jussi Utriainen
14:12.8
14:16.2
14:19.4
14:03.8
14:13.8
14:16.2
14:13.2
14:09.8
14:13.2
14:10.2
14:01.2
13:43.6
14:03.0
13:53.6
13:57.6
13:43.4
13:24.78
13:40.3a
13:40.4a
13:44.76
13:40.15
13:31.63
13:40.60
13:38.10
13:51.06
13:48.25
13:37.70
13:37.31
13:36.25
13:50.12
13:45.16
13:48.78
13:46.53
14:07.48
14:01.99
13:59.90
13:52.20
13:34.98
13:50.47
13:45.24
14:06.23
13:57.01
13:47.27
13:49.49
14:16.26
14:14.28
14:01.06

  10000 Metres   Half Marathon   Marathon  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Simo Saloranta
Paavo Pystynen
Reijo Höykinpuro
Pentti Luoto
Eino Oksanen
Raimo Tikka
Mikko Ala-Leppilampi
Rauno Mattila
Mikko Ala-Leppilampi
Ossi Bäckmand
Rauno Mattila
Juha Väätäinen
Seppo Matela
Pekka Päivärinta
Pekka Päivärinta
Seppo Tuominen
Pekka Päivärinta
Martti Vainio
Martti Vainio
Kaarlo Maaninka
Martti Vainio
Martti Vainio
Martti Vainio
Martti Vainio
Seppo Liuttu
Ismo Toukonen
Martti Vainio
Martti Vainio
Martti Vainio
Risto Ulmala
Matti Valkonen
Risto Ulmala
Harri Hänninen
Santtu Mäkinen
Pasi Mattila
Santtu Mäkinen
Pasi Mattila
Santtu Mäkinen
Harri Hänninen
Janne Holmén
Janne Holmén
Janne Holmén
Jari Matinlauri
Janne Holmén
Jari Matinlauri
Tuomo Lehtinen
Jussi Utriainen
30:59.8
30:21.0
30:05.8
30:30.2
30:15.8
30:18.2
29:29.2
29:34.4
29:44.6
30:06.0
29:12.6
28:12.8
28:54.0
28:28.6
28:26.0
28:58.6a
28:18.6
28:20.65
28:21.0a
28:23.27
28:19.51
28:06.68
28:19.56
28:33.53
28:46.77
29:06.53
28:25.38
27:52.80
28:30.06
28:45.23
29:32.54
28:46.49
29:02.41
28:50.39
29:35.55
29:16.21
29:28.14
29:06.71
28:43.56
28:36.71
28:38.42
29:58.04
29:16.20
28:48.87
29:13.76
29:29.06
29:41.18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ville Hautala
Visa Orttenvuori
Tuomo Keski-Ojala
Tuomo Keski-Ojala
Visa Orttenvuori
Juuso Rainio
Visa Orttenvuori
Juuso Rainio
Ville Hautala
Ville Hautala
Jussi Utriainen
Pasi Mattila
Yrjö Pesonen
Francis Kirwa
Jussi Utriainen
Jussi Utriainen
Jussi Utriainen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1:02:36*
1:01:47*
1:01:58*
1:02:18*
1:01:50*
1:03:49*
1:04:31
1:05:44
1:06:20
1:04:40
1:05:47
1:06:11
1:07:08
1:03:44
1:05:22
1:05:54
1:05:51
Eino Oksanen
Paavo Kotila
Tenho Salakka
Paavo Pystynen
Eino Valle
Tenho Salakka
Kalevi Ihaksi
Kalevi Ihaksi
Pentti Rummakko
Pentti Rummakko
Kalle Hakkarainen
Pentti Rummakko
Reino Paukkonen
Reino Paukkonen
Paavo Leiviskä
Paavo Leiviskä
Håkan Spik
Håkan Spik
Håkan Spik
Jukka Toivola
Esa Tikkanen
Pertti Tiainen
Niilo Kempe
Håkan Spik
Esa Liedes
Vesa Kähköla
Jouni Kortelainen
Asko Uusimäki
Vesa Kähköla
Pekka Vähä-Vahe
Ilkka Väänänen
Pekka Vähä-Vahe
Yrjö Pesonen
Yrjö Pesonen
Yrjö Pesonen
Jussi Huttunen
Jari Jaakkola
Ville Hautala
Lauri Friari
Lauri Friari
Yrjö Pesonen
Jaakko Kero
Yrjö Pesonen
Yrjö Pesonen
Petri Saavalainen
Petri Saavalainen
 
2:24:41
2:25:49
2:22:54
2:26:50
2:19:56
2:24:51
2:24:52
2:27:06
2:24:54
2:23:14
2:29:16
2:21:35
2:18:49
2:14:15
2:15:11
2:15:59
2:17:47
2:14:12
2:16:21
2:17:08
2:19:04
2:16:33
2:14:14
2:17:53
2:18:25
2:16:48
2:14:29
2:16:48
2:18:58
2:20:33
2:18:44
2:21:07
2:19:03
2:19:43
2:20:30
2:21:19
2:22:34
2:27:10
2:21:34
2:26:57
2:22:36
2:26:23
2:22:25
2:24:14
2:24:22
2:24:37
 

* - 20 kilometres

  3000 Metres Steeplechase   110 Metres Hurdles   400 Metres Hurdles  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Pentti Karvonen
Esko Sirén
Ilmari Kurkivuori
Esko Sirén
Jouko Kuha
Esko Sirén
Jouko Kuha
Jouko Kuha
Hannu Partanen
Hannu Partanen
Mikko Ala-Leppilampi
Pekka Päivärinta
Tapio Kantanen
Tapio Kantanen
Tapio Kantanen
Tapio Kantanen
Tapio Kantanen
Tapio Kantanen
Ismo Toukonen
Tommy Ekblom
Tapio Kantanen
Tommy Ekblom
Tommy Ekblom
Ismo Toukonen
Tommy Ekblom
Lars Sörensen
Tommy Ekblom
Kari Hänninen
Jörgen Salo
Jörgen Salo
Jörgen Salo
Jörgen Salo
Ville Hautala
Ville Hautala
Ville Hautala
Ville Hautala
Ville-Veikko Sainio
Ville-Veikko Sainio
Ville-Veikko Sainio
Jan-Erik Salo
Kim Bergdahl
Kim Bergdahl
Kim Bergdahl
Jukka Keskisalo
Kim Bergdahl
Jukka Keskisalo
Jukka Keskisalo
8:54.4
8:53.4
8:47.6
8:44.4
8:44.4
8:48.8
8:40.8
8:41.6
8:54.4
8:49.4
8:42.0
8:34.0
8:38.6
8:33.0
8:29.0
8:30.2a
8:19.64
8:30.8a
8:27.11
8:38.05
8:29.4
8:31.41
8:33.99
8:44.41
8:29.43
8:29.37
8:28.12
8:42.31
8:36.27
8:43.75
8:38.33
8:36.62
8:24.89
8:39.10
8:52.39
8:49.22
8:57.38
8:45.70
8:35.39
8:43.43
8:35.30
8:45.99
8:33.80
8:34.03
8:47.55
8:31.77
8:37.19
Raimo Koivu
Raimo Koivu
Aarre Asiala
Juhani Vuori
Matti Harri
Antti Lanamäki
Pekka Hyttinen
Antti Lanamäki
Ari Salin
Ari Salin
Esko Olkkonen
Ari Salin
Pauli Pursiainen
Pauli Pursiainen
Raimo Alanen
Raimo Alanen
Raimo Alanen
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Mikael Ylöstalo
Mikael Ylöstalo
Antti Haapakoski
Kai Kyllönen
Arto Bryggare
Antti Haapakoski
Antti Haapakoski
Antti Haapakoski
Antti Haapakoski
Antti Haapakoski
Eduard Hämäläinen
Matti Niemi
Jarno Jokihaara
Jarno Jokihaara
Marko Ritola
Matti Niemi
Marko Ritola
Juha Sonck
Marko Ritola
15.2
14.8
14.7
14.6
14.5
14.6
14.7
14.4
14.7
14.2
15.0
14.3
14.4
14.4
14.8
14.2
14.12
13.72
13.73
14.24
13.84
13.88
13.99
13.67
13.64
13.93
13.73
13.60
13.53w
13.77
13.71
13.75
13.70
13.81
13.68
13.75
13.80
13.69
14.00
13.90
13.79
14.12
13.99
13.93
13.94
13.86
13.74
Jussi Rintamäki
Jussi Rintamäki
Jussi Rintamäki
Jussi Rintamäki
Jaakko Tuominen
Pertti Pyrrö
Jaakko Tuominen
Pauli Haapasalo
Jaakko Tuominen
Jaakko Tuominen
Ari Salin
Ari Salin
Ari Salin
Reijo Koivu
Ari Salin
Raimo Alanen
Raimo Alanen
Raimo Alanen
Raimo Alanen
Raimo Alanen
Raimo Alanen
Peter Brandt
Jarmo Seppä
Ove Blomfelt
Tapio Kallio
Alberto von Hellens
Jari Rautapalo
Vesa-Pekka Pihlavisto
Markku Karvonen
Sören Kronqvist
Vesa-Pekka Pihlavisto
Vesa-Pekka Pihlavisto
Ismo Hämeenniemi
Vesa-Pekka Pihlavisto
Vesa-Pekka Pihlavisto
Petteri Pulkkinen
Vesa-Pekka Pihlavisto
Jaakko Aaltonen
Petteri Pulkkinen
Janne Mäkelä
Janne Mäkelä
Kimmo Haapasalo
Janne Mäkelä
Ari-Pekka Lattu
Ari-Pekka Lattu
Ari-Pekka Lattu
Ari-Pekka Lattu
52.2
51.1
51.7
51.5
51.1
52.4
51.7
51.9
50.7
51.7
51.0
50.2
51.4
52.0
51.8
51.45
50.64
51.29
51.35
51.38
52.13
51.96
52.07
50.97
51.75
51.88
51.35
51.34
51.13
52.68
51.00
50.73
50.74
50.19
49.75
50.99
50.84
51.39
51.39
51.33
51.19
51.16
50.63
49.52
50.73
49.76
51.03

  High Jump   Pole Vault   Long Jump  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Eero Salminen
Henrik Hellén
Henrik Hellén
Henrik Hellén
Henrik Hellén
Pertti Lantti
Reijo Vähälä
Antero Tapola
Antero Tapola
Antero Tapola
Reijo Vähälä
Asko Pesonen
Lasse Viskari
Asko Pesonen
Asko Pesonen
Harri Sundell
Asko Pesonen
Asko Pesonen
Juha Porkka
Matti Nieminen
Ossi Aura
Juha Porkka
Mikko Levola
Jouko Kilpi
Erkki Niemi
Mikko Levola
Timo Ruuskanen
Mikko Levola
Veli-Pekka Kokkonen
Mikko Levola
Matti Viitala
Juha Isolehto
Juha Isolehto
Juha Isolehto
Juha Isolehto
Juha Isolehto
Oskari Frösén
Juha Isolehto
Mika Polku
Oskari Frösén
Mika Polku
Mika Polku
Oskari Frösén
Mika Polku
Oskari Frösén
Oskari Frösén
Heikki Taneli
2.02
2.08
2.05
2.04
2.04
2.10
2.04
2.00
2.07
2.06
2.12
2.13
2.14
2.09
2.14
2.17
2.11
2.11
2.14
2.20
2.13
2.15
2.18
2.19
2.28
2.26
2.18
2.20
2.22
2.22
2.20
2.24
2.22
2.24
2.22
2.23
2.22
2.24
2.24
2.20
2.28
2.15
2.23
2.14
2.24
2.27
2.27
Eeles Landström
Risto Ankio
Pentti Nikula
Kauko Nyström
Pentti Nikula
Aulis Kairento
Risto Ivanoff
Risto Ivanoff
Erkki Mustakari
Erkki Mustakari
Auvo Pehkoranta
Antti Kalliomäki
Antti Kalliomäki
Antti Kalliomäki
Antti Kalliomäki
Antti Kalliomäki
Tapani Haapakoski
Antti Kalliomäki
Antti Kalliomäki
Kimmo Pallonen
Rauli Pudas
Kimmo Pallonen
Antti Kalliomäki
Veijo Vannesluoma
Kimmo Pallonen
Kimmo Pallonen
Kimmo Kuusela
Kimmo Kuusela
Asko Peltoniemi
Jani Lehtonen
Petri Peltoniemi
Petri Peltoniemi
Asko Peltoniemi
Jani Lehtonen
Jani Lehtonen
Heikki Vääräniemi
Heikki Vääräniemi
Vesa Rantanen
Heikki Vääräniemi
Jussi Autio
Vesa Rantanen
Vesa Rantanen
Mikko Latvala
Matti Mononen
Vesa Rantanen
Mikko Latvala
Matti Mononen
4.50
4.50
4.70
4.80
4.90
4.85
4.70
5.15
5.00
5.10
4.90
5.10
5.41
5.47
5.00
5.40
5.35
5.45
5.40
5.40
5.50
5.25
5.50
5.40
5.50
5.50
5.35
5.45
5.45
5.60
5.45
5.35
5.60
5.70
5.60
5.60
5.50
5.65
5.61
5.50
5.50
5.50
5.55
5.50
5.55
5.50
5.55
Juhani Manninen
Jorma Valkama
Rainer Stenius
Pentti Eskola
Aarre Asiala
Rainer Stenius
Rainer Stenius
Pertti Pousi
Pertti Pousi
Pertti Pousi
Kari Palmén
Mauri Myllymäki
Ari Väänänen
Ari Väänänen
Pekka Suvitie
Ari Väänänen
Esko Elsilä
Erkki Päivärinta
Esko Elsilä
Pekka Suvitie
Olli Pousi
Hannu Puhakka
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Petri Keskitalo
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Juha Kivi
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Mika Kahma
Juha Kivi
Otto Kärki
Jami Hirvonen
Kenneth Kastrén
Otto Kärki
Niklas Rorarius
Kenneth Kastrén
Kenneth Kastrén
Tommi Evilä
Niklas Rorarius
Tommi Evilä
Tommi Evilä
Tommi Evilä
Tommi Evilä
7.68
7.61
7.75
7.73
7.53
8.04
7.95
7.76
7.76
7.68
7.62
7.73
7.86w
7.68
7.79
7.74
7.52
7.53
7.63
7.54
7.61
7.77
7.84
7.69
7.86
7.80
7.70
8.12w
7.77
7.96w
7.90
7.97
7.91
7.99
7.91w
7.65
7.46
7.66
7.74
7.99
7.70
8.01w
8.01w
7.93w
7.95
8.11
8.02

  Triple Jump   Shot   Discus  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Kari Rahkamo
Yrjö Tamminen
Yrjö Tamminen
Yrjö Tamminen
Yrjö Tamminen
Kaj Helminen
Pertti Pousi
Pertti Pousi
Pertti Pousi
Pertti Pousi
Ismo Salmi
Pentti Kuukasjärvi
Pentti Kuukasjärvi
Juhani Mäki-Maunas
Pentti Kuukasjärvi
Pentti Kuukasjärvi
Pentti Kuukasjärvi
Pentti Kuukasjärvi
Pentti Kuukasjärvi
Olli Pousi
Olli Pousi
Olli Pousi
Markku Rokala
Esa Viitasalo
Esa Viitasalo
Esa Viitasalo
Harri Pesonen
Heikki Herva
Esa Viitasalo
Tuomas Sallinen
Heikki Herva
Markku Rokala
Markku Rokala
Heikki Herva
Heikki Herva
Jari Lämsä
Marko Leino
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
Janne Harju
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
16.32
15.67
15.82
15.86
15.44
16.12
15.72
16.10
16.37
15.91
16.08
16.38w
16.47
16.09
16.06
16.33
16.14
16.09
16.22w
16.13
16.48w
16.50
16.61
16.74w
16.53w
15.72
15.97
16.08
16.62
16.26
16.45
16.46w
16.18w
16.25
16.54
16.17w
16.24
16.21
15.88
16.31
15.97
17.04w
16.10
16.05
15.65
16.32
16.18
Jarmo Kunnas
Alpo Nisula
Jarmo Kunnas
Seppo Simola
Seppo Simola
Matti Yrjölä
Matti Yrjölä
Matti Yrjölä
Matti Yrjölä
Matti Yrjölä
Seppo Simola
Seppo Simola
Seppo Simola
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Matti Yrjölä
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Aulis Akonniemi
Aulis Akonniemi
Aulis Toivonen
Jari Kuoppa
Janne Ronkainen
Jari Kuoppa
Janne Ronkainen
Janne Ronkainen
Petri Torniainen
Antero Paljakka
Markus Koistinen
Mika Halvari
Mika Halvari
Arsi Harju
Mika Halvari
Arsi Harju
Ville Tiisanoja
Arsi Harju
Conny Karlsson
Conny Karlsson
Tepa Reinikainen
Tepa Reinikainen
Ville Tiisanoja
Ville Tiisanoja
16.45
16.74
17.59
18.00
18.09
17.85
18.28
18.02
18.51
19.19
18.93
18.98
19.81
19.75
20.21
19.34
20.04
20.77
19.98
19.98
20.09
19.31
20.30
19.20
19.72
18.62
19.36
19.40
19.07
18.79
18.57
18.48
19.19
18.91
19.79
21.10
19.46
20.46
21.04
20.49
20.84
20.49
20.34
20.30
19.83
20.42
20.09
Pentti Repo
Carol Lindroos
Pentti Repo
Pentti Repo
Pentti Repo
Pentti Repo
Pentti Repo
Niilo Hangasvaara
Niilo Hangasvaara
Jouko Montonen
Pentti Kahma
Pentti Kahma
Jorma Rinne
Pentti Kahma
Pentti Kahma
Pentti Kahma
Pentti Kahma
Markku Tuokko
Pentti Kahma
Markku Tuokko
Markku Tuokko
Markku Tuokko
Markku Tuokko
Ari Huumonen
Juhani Tuomola
Ari Huumonen
Raimo Vento
Ari Huumonen
Mika Muukka
Raimo Vento
Mika Muukka
Heikki Hollmén
Heikki Hollmén
Martti Halmesmäki
Harri Uurainen
Harri Uurainen
Timo Sinervo
Harri Uurainen
Timo Tompuri
Pertti Hynni
Timo Tompuri
Timo Tompuri
Mika Loikkanen
Timo Tompuri
Pertti Hynni
Timo Tompuri
Mikko Kyyrö
54.34
52.63
53.84
56.03
55.16
55.78
55.54
55.56
55.60
57.74
59.78
61.22
57.88
62.30
64.00
63.94
66.14
63.06
59.48
65.40
63.30
64.86
62.00
61.68
60.40
57.22
60.08
58.76
59.36
58.00
61.74
58.18
57.42
56.72
57.68
61.42
59.16
58.64
60.58
62.27
60.95
63.62
59.72
60.32
60.24
60.73
62.07

  Hammer   Javelin   Decathlon  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Kalevi Horppu
Kalevi Horppu
Kalevi Horppu
Kalevi Horppu
Reino Sauripää
Kauko Harlos
Kauko Harlos
Kauko Harlos
Kauko Harlos
Kauko Harlos
Risto Miettinen
Risto Miettinen
Raimo Savinainen
Heikki Kangas
Matti Järvensivu
Harri Huhtala
Harri Huhtala
Juha Tiainen
Hannu Polvi
Juha Tiainen
Harri Huhtala
Juha Tiainen
Harri Huhtala
Harri Huhtala
Juha Tiainen
Harri Huhtala
Harri Huhtala
Juha Tiainen
Harri Huhtala
Harri Huhtala
Juha Tiainen
Lasse Akselin
Lasse Akselin
Marko Wahlman
Mika Laaksonen
Marko Wahlman
Marko Wahlman
Marko Wahlman
Olli-Pekka Karjalainen
Olli-Pekka Karjalainen
Olli-Pekka Karjalainen
Olli-Pekka Karjalainen
Olli-Pekka Karjalainen
Olli-Pekka Karjalainen
Olli-Pekka Karjalainen
Olli-Pekka Karjalainen
Olli-Pekka Karjalainen
57.00
58.85
60.73
60.60
60.79
60.18
61.48
60.18
62.56
65.76
65.52
64.18
64.36
66.52
71.00
68.82
71.40
72.20
73.84
72.70
75.28
74.72
74.60
76.74
79.72
73.30
77.68
77.18
75.90
74.44
76.26
71.94
74.16
72.60
75.22
73.00
75.98
74.66
75.08
78.33
78.32
76.00
80.03
80.20
78.82
78.06
78.26
Väinö Kuisma
Pauli Nevala
Pauli Nevala
Pauli Nevala
Jorma Kinnunen
Jorma Kinnunen
Jorma Kinnunen
Pauli Nevala
Jorma Kinnunen
Jorma Kinnunen
Hannu Siitonen
Hannu Siitonen
Hannu Siitonen
Hannu Siitonen
Hannu Siitonen
Aimo Aho
Seppo Hovinen
Seppo Hovinen
Antero Puranen
Esa Utriainen
Pentti Sinersaari
Antero Toivonen
Arto Härkönen
Pentti Sinersaari
Tero Saviniemi
Seppo Räty
Seppo Räty
Tapio Korjus
Tapio Korjus
Seppo Räty
Seppo Räty
Seppo Räty
Juha Laukkanen
Seppo Räty
Juha Laukkanen
Seppo Räty
Seppo Räty
Sami Saksio
Aki Parviainen
Aki Parviainen
Aki Parviainen
Aki Parviainen
Aki Parviainen
Aki Parviainen
Tero Pitkämäki
Tero Pitkämäki
Tero Pitkämäki
73.76*
77.94*
80.10*
80.54*
77.73*
82.48*
84.10*
80.20*
85.80*
89.72*
84.06*
85.42*
87.66*
89.52*
88.28*
85.74*
90.18*
86.88*
83.62*
90.94*
89.76*
88.62*
85.96*
83.06*
86.78*
85.02*
80.02
78.34
84.38
81.86
86.92
88.34
86.72
85.68
81.92
87.68
83.46
84.26
86.54
87.55
84.29
83.51
82.48
82.91
82.82
87.83
88.17
Markus Kahma
Ossi Ojala
Stig Nymander
Stig Nymander
Markus Kahma
Stig Nymander
Stig Nymander
Timo Tuominen
Timo Tuominen
Hannu Kyösola
Jorma Vesala
Markku Juhola
Pekka Suvitie
Heikki Kyösola
Heikki Kyösola
Pekka Suvitie
Heikki Leppänen
Johannes Lahti
Johannes Lahti
Jan-Erik Romar
Johannes Lahti
Kari-Pekka Lax
Johannes Lahti
Jarmo Mäkelä
Harri Sundell
Henrik Broman
Henrik Broman
Petri Keskitalo
Kaj Ekman
Mikko Valle
Kaj Ekman
Jari Näkki
Mikko Valle
Mikko Valle
Jarkko Finni
Mikko Valle
Mikko Valle
Mikko Valle
Mikko Valle
Glenn Lindqvist
Eduard Hämäläinen
Jukka Väkeväinen
Jukka Väkeväinen
Henri Kokkonen
Jaakko Ojaniemi
Aki Heikkinen
Lassi Raunio
7050
6130
6080
6162
7146
6669
6659
7142
6997
7267
6985
7421
6988
7831
7736
7947
7860
8006
8109
7400
7915
7708
7700
7471
7781
7636
7491
7869
7482
7272
7601
7422
7458
7764
7643
7774
7463
7507
7510
7476
8224
7696
7910
7553
7746
7508
7862

* - original model javelin

  10 Kilometres Road Walk   20 Kilometres Road Walk   50 Kilometres Road Walk  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pauli Hokkanen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51:39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pentti Kallionpää
Pentti Kallionpää
Pekka Viljanen
Pentti Kallionpää
Martti Hokkanen
Martti Hokkanen
Martti Hokkanen
Martti Hokkanen
Paavo Pohjolainen
Paavo Pohjolainen
Paavo Pohjolainen
Seppo Immonen
Paavo Pohjolainen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Matti Katila
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Kari Ahonen
Kari Ahonen
Valentin Kononen
Valentin Kononen
Kari Ahonen
Valentin Kononen
Valentin Kononen
Risto Nurmi
Valentin Kononen
Antero Lindman
Valentin Kononen
Valentin Kononen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Antti Kempas
Antti Kempas
1:37:59
1:44:12
1:52:04
1:38:39
1:39:52
1:44:23
1:54:39
1:36:57
1:43:09
1:46:58
1:48:55
1:45:13
1:43:36
1:37:56
1:38:58
1:35:52
1:30:47
1:33:18
1:24:51
1:28:24
1:29:15
1:28:36
1:25:56
1:28:40
1:32:35
1:26:30.8t
1:21:51
1:21:34
1:24:28
1:28:10
1:28:42
1:24:33
1:24:35
1:28:33
1:22:05
1:26:21
1:29:40
1:21:51
1:26:26
1:23:20
1:22:34.76t
1:34:35
1:33:54
1:28:17
1:29:45
1:28:54
1:32:50
Paavo Saira
Mikko Saira
Paavo Saira
Paavo Saira
Paavo Saira
Martti Hokkanen
Martti Hokkanen
Martti Hokkanen
Daniel Björkgren
Paavo Saira
Paavo Pohjolainen
Paavo Saira
Paavo Pohjolainen
Stig Fröberg
Reima Salonen
Reima Salonen
Seppo Immonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Matti Katila
Reima Salonen
Reima Salonen
Matti Katila
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Reima Salonen
Veijo Savikko
Kari Ahonen
Kari Ahonen
Antero Lindman
Antero Lindman
Antero Lindman
Valentin Kononen
Antero Lindman
Antero Lindman
Jani Lehtinen
Heikki Kinnunen
Antero Lindman
Asko Turkki
Seppo-Juhani Savolainen
Seppo-Juhani Savolainen
Antti Kempas
Antti Kempas
Timo Viljanen
Timo Viljanen
5:09:15
5:19:37
5:18:09
5:09:44
4:43:08
2:46:46*
2:46:14*
2:48:12*
2:34:22*
5:14:57
4:46:35
4:52:02
5:02:47
4:49:50
4:35:48
4:37:47
4:45:19
4:12:28
3:51:39
3:49:52
4:19:43
4:16:53
4:04:05
4:18:22
3:57:42
4:03:19
3:42:36
3:59:31
4:02:45
3:57:23
3:57:28
4:09:22
4:02:09
3:59:57
3:54:50
3:57:30
3:53:44
4:27:49
4:37:16
3:58:54
4:54:48
4:38:19
4:51:14
4:18:40
4:02:15
4:37:27
4:25:41

* - 30 kilometres, t - track walk

  Cross Country (4000 Metres)   Cross Country (12000 Metres)  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Olavi Salonen
Olavi Salonen
Olavi Salonen
Esko Sirén
Pentti Rissanen
Pentti Rissanen
Pentti Rissanen
Esko Sirén
Olavi Suomalainen
Reino Ahvenainen
Mikko Ala-Leppilampi
Mikko Ala-Leppilampi
Mikko Ala-Leppilampi
Tapio Kantanen
Risto Ala-Korpi
Tapio Kantanen
Lasse Virén
Ari Paunonen
Lasse Virén
Ari Paunonen
Ari Paunonen
Tommy Ekblom
Tommy Ekblom
Tommy Ekblom
Tommy Ekblom
Tommy Ekblom
Matti Valkonen
Harri Hänninen
Risto Ulmala
Harri Hänninen
Harri Hänninen
Jörgen Salo
Jari Venäläinen
Jari Venäläinen
Sami Alanen
Mika Maaskola
Samuli Vasala
Samuli Vasala
Marko Kotila
Marko Kotila
Marko Kotila
Samuli Vasala
Samuli Vasala
Jari Matinlauri
Jussi Utriainen
Simo Wannas
Jukka Keskisalo
15:45**
15:45**
17:01**
19:39**
18:01**
18:42**
15:50**
19:21**
19:13**
18:10**
16:57**
17:57**
17:53**
14:37*
15:36*
15:32*
14:25*
14:18*
14:17*
14:10*
14:48*
16:17*
16:11*
16:30*
15:39*
15:37*
14:24*
15:48*
14:50*
14:24*
14:32*
14:04*
11:53
11:22
12:10
12:04
11:49
11:28
12:02
11:38
12:13
12:07
10:49
11:27
12:00
12:09
12:50
Paavo Pystynen
Paavo Pystynen
Sakari Peltoniemi
Jorma Virtanen
Taisto Teräväinen
Jouko Kuha
Mikko Ala-Leppilampi
Erkki Koskinen
Jouko Kuha
Seppo Tuominen
Seppo Tuominen
Seppo Tuominen
Tapio Kantanen
Pekka Päivärinta
Pekka Päivärinta
Pekka Päivärinta
Pekka Päivärinta
Pekka Päivärinta
Kaarlo Maaninka
Kaarlo Maaninka
Kaarlo Maaninka
Martti Vainio
Jouni Kortelainen
Martti Vainio
Henrik Sandström
Jari Hemmilä
Martti Vainio
Martti Vainio
Matti Valkonen
Risto Ulmala
Risto Ulmala
Risto Ulmala
Harri Hänninen
Harri Hänninen
Risto Ulmala
Veli-Matti Ranta
Visa Orttenvuori
Harri Hänninen
Ville Hautala
Pasi Mattila
Jussi Utriainen
Jussi Utriainen
Jari Matinlauri
Jussi Utriainen
Jussi Utriainen
Tuomo Lehtinen
Jussi Utriainen
31:41**
32:13**
32:14**
40:36**
35:14**
36:51**
31:54**
40:36**
39:05**
37:00**
35:48**
35:28**
34:37**
45:29#
48:35#
48:49#
46:04#
45:35#
44:18#
43:01#
45:21#
46:26#
48:25#
49:06#
48:20#
47:03#
45:45#
50:07#
47:01#
45:02#
46:40#
42:44#
37:59
36:26
37:18
39:29
37:18
36:05
37:58
35:31
38:08
39:04
35:45
35:16
37:17
37:29
39:29

* - 5000 metres, # - 15000 metres, ** - various distances

WOMEN

  100 Metres   200 Metres   400 Metres  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Brita Johansson
Brita Johansson
Brita Johansson
Maija Koivusaari
Maija Koivusaari
Maija Koivusaari
Sirkka Norrlund
Mona-Lisa Strandvall
Mona-Lisa Strandvall
Mona-Lisa Strandvall
Mona-Lisa Strandvall
Tuula Rautanen
Tuula Rautanen
Mona-Lisa Pursiainen (Strandvall)
Mona-Lisa Pursiainen
Mona-Lisa Pursiainen
Mona-Lisa Pursiainen
Mona-Lisa Pursiainen
Helinä Laihorinne
Helinä Laihorinne
Riitta Vesanen
Helinä Laihorinne
Helinä Laihorinne
Helinä Marjamaa (Laihorinne)
Helinä Marjamaa
Sisko Markkanen
Sisko Markkanen
Auli Marttinen
Sisko Hanhijoki (Markkanen)
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Kyllönen (Hernesniemi)
Sanna Kyllönen
Heidi Hannula
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Heidi Hannula
Heidi Hannula
12.6
12.7
12.3
12.3
12.2
12.1
12.4
12.4
12.1
11.8
12.0
11.9
11.5w
11.4
11.5
11.64w
11.56
11.70
11.59
11.60
12.13
11.50
11.75
11.46
11.37
11.84
11.83
11.82
11.51
11.80
11.61
11.31
11.30w
11.41
11.36
11.34
11.53
11.30
11.35w
11.56
11.54
11.55
11.35w
11.35
11.41
11.60
11.72
Aulikki Jaakkola
Sirkka Norrlund
Hilkka Kivistö
Hilkka Kivistö
Sirkka Norrlund
Eeva Haimi
Sirkka Norrlund
Mona-Lisa Strandvall
Mona-Lisa Strandvall
Mona-Lisa Strandvall
Mona-Lisa Strandvall
Marika Eklund
Pirjo Wilmi
Tuula Rautanen
Riitta Salin
Riitta Salin
Pirjo Häggman (Wilmi)
Pirjo Häggman
Pirjo Häggman
Helinä Laihorinne
Pirjo Häggman
Helinä Laihorinne
Margareetta Honkaharju
Helinä Marjamaa (Laihorinne)
Helinä Marjamaa
Sisko Markkanen
Sisko Markkanen
Auli Marttinen
Sisko Hanhijoki (Markkanen)
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Kyllönen (Hernesniemi)
Sanna Kyllönen
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Kirsi Mykkänen
Kirsi Mykkänen
Sari Keskitalo
25.7
26.0
25.8
25.4
25.8
25.3
24.8
25.3
25.1
24.6
24.6
23.7
24.4
23.6
23.0
23.78
22.96
23.70
23.27
23.65
23.67
23.36
24.50
23.75
23.15
23.79
24.12
24.06
23.50
23.72
23.72
23.21
23.14
23.31
23.14
23.48
23.15
22.98
23.27
23.63
23.28
23.66
23.08
23.19
23.95
23.53
23.85
Aulikki Jaakkola
Aulikki Jaakkola
Eeva Haimi
Eeva Haimi
Eeva Haimi
Eeva Haimi
Eeva Haimi
Eeva Haimi
Eeva Haimi
Eeva Haimi
Mona-Lisa Strandvall
Marika Eklund
Pirjo Wilmi
Pirjo Wilmi
Riitta Salin
Riitta Salin
Riitta Salin
Barbro Lindström
Pirjo Häggman (Wilmi)
Pirjo Häggman
Pirjo Häggman
Terhi Tarkiainen
Terhi Tarkiainen
Terhi Tarkiainen
Riitta Vesanen
Tuija Helander
Sonja Finell
Tuija Helander-Kuusisto
Sonja Finell
Sonja Finell
Sonja Finell
Sonja Finell
Sonja Finell
Satu Jääskeläinen
Heidi Suomi
Heidi Suomi
Riikka Niemelä
Petra Söderström
Petra Söderström
Petra Söderström
Petra Söderström
Suvi Myllymäki
Suvi Myllymäki
Kirsi Mykkänen
Kirsi Mykkänen
Kirsi Mykkänen
Kirsi Mykkänen
59.0
58.9
58.1
57.6
57.7
56.1
57.1
55.7
54.6
55.3
55.6
53.5
54.2
53.9
51.2
52.52
50.67
53.94
51.78
53.25
52.21
54.22
54.96
54.85
54.60
53.19
54.91
52.99
53.17
52.66
53.09
52.62
53.52
53.28
53.36
53.39
54.13
53.42
53.61
53.33
53.79
54.78
54.79
54.09
52.27
52.99
53.13

  800 Metres   1500 Metres   3000 Metres  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Eila Mikola
Saara Vilén
Anita Aittala
Eeva-Liisa Kalliolahti
Eila Pellinen
Eila Mikola
Eeva-Liisa Kalliolahti
Eeva-Liisa Kalliolahti
Eeva Haimi
Eeva Haimi
Aila Virkberg
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Aila Virkberg
Nina Holmén
Nina Holmén
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Yvonne Hannus
Yvonne Hannus
Yvonne Hannus
Yvonne Hannus
Irene Lusikka
Kaisa Ylimäki
Kaisa Ylimäki
Kaisa Ylimäki
Tiina Pakkala
Tiina Pakkala
Hanna Vuorimaa
Tuuli Merikoski
Tuuli Merikoski
Marjo Piipponen
Marjo Piipponen
Satu Jääskeläinen
Tytti Reho
Monika Rönnholm
Monika Kinnunen (Rönnholm)
Marjo Venäläinen (Piipponen)
Tytti Reho
Tytti Reho
Suvi Myllymäki
Suvi Myllymäki
Minna Järvenpää
Mari Järvenpää
Suvi Myllymäki
Mari Järvenpää
2:13.6
2:17.1
2:17.2
2:15.8
2:13.2
2:15.8
2:12.9
2:10.7
2:09.9
2:11.4
2:14.1
2:11.5
2:09.1
2:09.7
2:11.2
2:06.9
2:03.67
2:04.59
2:08.61
2:06.18
2:04.15
2:03.43
2:04.07
2:08.15
2:06.98
2:05.13
2:03.63
2:04.99
2:06.74
2:05.21
2:09.39
2:05.05
2:07.23
2:06.19
2:05.23
2:11.35
2:04.16
2:02.40
2:05.62
2:07.24
2:03.59
2:04.94
2:04.00
2:03.43
2:05.85
2:06.47
2:05.71
-
-
-
-
-
-
-
-
Pirjo Vihonen
Pirjo Vihonen
Pirjo Vihonen
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Nina Holmén
Nina Holmén
Nina Holmén
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Aila Virkberg
Aila Virkberg
Marjo-Riitta Lakka
Marjo-Riitta Lakka
Marjo-Riitta Lakka
Irene Marttila
Marjo-Riitta Lakka
Marjo-Riitta Lakka
Päivi Tikkanen
Kaisa Siitonen (Ylimäki)
Kaisa Siitonen
Päivi Tikkanen
Kaisa Siitonen
Monika Rönnholm
Monika Rönnholm
Marjo Piipponen
Marjo Venäläinen (Piipponen)
Monika Rönnholm
Monika Kinnunen (Rönnholm)
Marjo Venäläinen
Marjo Venäläinen
Tytti Reho
Minna Nummela
Johanna Risku
Johanna Risku
Johanna Risku
Johanna Risku
Johanna Lehtinen
-
-
-
-
-
-
-
-
4:35.7
4:37.0
4:29.9
4:25.3
4:26.5
4:24.7
4:16.1
4:13.4a
4:06.93
4:24.15
4:26.08
4:19.92
4:25.57
4:19.15
4:18.8
4:19.81
4:16.88
4:15.43
4:26.94
4:16.24
4:14.46
4:16.97
4:16.88
4:19.13
4:19.94
4:20.26
4:24.17
4:19.12
4:13.77
4:10.63
4:19.09
4:20.95
4:14.87
4:14.63
4:14.99
4:23.35
4:15.49
4:22.09
4:15.09
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Nina Holmén
Pirjo Vihonen
Sinikka Tyynelä
Helena Pietilä
Irja Paukkonen
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Aila Virkberg
Tuija Toivonen
Marjo-Riitta Lakka
Helena Heikkinen
Helena Heikkinen
Tuija Toivonen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9:29.2
9:16.6
9:30.8
9:29.0
9:31.78
9:22.06
9:14.45
9:31.75
9:21.05
9:16.03
9:08.60
9:12.04
9:09.86
9:06.04
9:10.96
9:02.61
9:14.28
8:56.31
9:18.03
9:10.98
9:15.59
9:11.64
9:19.20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  5000 Metres   10000 Metres   Half Marathon  
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Annemari Sandell
Päivi Tikkanen
Tuula Laitinen
Päivi Tikkanen
Annemari Sandell
Annemari Sandell
Elina Lindgren
Ulla Tuimala
Kirsi Valasti
Kirsi Valasti
Annemari Sandell-Hyvärinen
Ulla Tuimala
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15:39.32
16:04.89
17:06.29
16:25.62
15:49.93
16:32.00
16:47.84
16:26.68
15:56.47
15:40.43
16:25.71
16:39.18
Kristina Iisakkila
Tuija Toivonen
Tuija Toivonen
Sinikka Keskitalo
Tuija Jousimaa (Toivonen)
Tuija Jousimaa
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Ritva Lemettinen
Annemari Sandell
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Päivi Tikkanen
Kirsi Mattila (Rauta)
Maria Söderström
Kirsi Valasti
Maria Söderström
Kirsi Valasti
Maija Kukkohovi
Annemari Sandell-Hyvärinen
Maija Oravamäki (Kukkohovi)
33:21.15
32:39.25
33:31.20
33:51.78
32:27.02
32:55.16
33:13.59
33:12.07
32:35.54
33:08.28
33:20.41
32:55.24
33:43.09
33:20.66
35:41.77
33:59.28
34:38.59
34:53.55
35:20.81
34:12.18
34:25.97
35:31.25
34:26.36
34:21.64
-
-
-
-
-
-
-
Kirsi Rauta
Kirsi Rauta
Ritva Lemettinen
Carita Sunell
Ritva Lemettinen
Erja Ervonen
Kirsi Rauta
Marjaana Lahti-Koski
Päivi Tikkanen
Päivi Kauppinen
Maria Söderström
Maria Söderström
Mari Niskanen
Minna Myllykoski
Elina Lindgren
Maija Oravamäki
Johanna Lehtinen
-
-
-
-
-
-
-
51:51*
51:25*
52:40*
52:59*
51:25*
55:49*
1:15:33
1:19:51
1:19:32
1:17:36
1:19:26
1:16:42
1:16:00
1:16:45
1:18:20
1:16:26
1:15:19

* - 15 kilometres

  Marathon   3000 Metres Steeplechase   100 Metres Hurdles  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tuija Toivonen
Elli Hallikainen
Tuija Toivonen
Sinikka Keskitalo
Sinikka Keskitalo
Sinikka Keskitalo
Sirkku Kumpulainen
Sirpa Kytölä
Sirpa Kytölä
Marita Ylillkka
Sinikka Keskitalo
Sinikka Keskitalo
Sari Juhola
Anne Jääskeläinen
Anne Jääskeläinen
Anne Jääskeläinen
Erja Ervonen
Marjaana Lahti-Koski
Sari Juntunen
Marjaana Lahti-Koski
Erja Nurkkala
Maija Kukkohovi
Kaisa Lettojärvi
Pauliina Rasmus
Marjaana Lahti-Koski
Mira Tuominen
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2:46:23
2:49:54
2:37:52
2:36:44
2:36:45
2:33:53
2:36:05
2:41:39
2:48:08
2:45:08
2:39:39
2:47:07
2:44:39
2:43:32
2:46:18
2:47:23
2:50:52
2:46:37
2:46:53
2:51:39
2:54:33
2:49:09
2:49:36
3:00:40
2:55:38
2:49:08
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Johanna Risku
Ulla Tuimala
Maria Söderström
Heidi Strandvall
Anni Tuimala
Mira Tuominen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10:33.76
10:14.02
10:36.46
10:38.80
10:17.56
10:35.13
Tellervo Toppila
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Ulla Lempiänen
Ulla Lempiänen
Ulla Lempiänen
Ulla Lempiänen
Ulla Lempiänen
Lena Spoof
Lena Spoof
Lena Spoof
Tiina Lindgren
Lena Spoof
Saila Purho
Ritva Valkeinen
Tiina Lindgren
Saila Purho
Tiina Lindgren
Satu Ruotsalainen
Satu Ruotsalainen
Satu Ruotsalainen
Satu Ruotsalainen
Paula Välimaa
Jutta Kemilä
Jutta Kemilä
Jutta Kemilä
Heini Sistonen
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
Tiia Hautala
Manuela Bosco
Susanna Rajamäki
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
Hanna Korell
Johanna Halkoaho
12.3*
11.8*
11.5*
11.2*
11.3*
11.2*
11.3*
11.2*
11.5*
14.3
14.6
14.4
14.2
14.5
14.5
14.23
14.20
13.93
13.64
13.47
13.57
13.67
14.19
13.82
14.33
13.55
13.96
13.88
13.75
13.93
13.48
13.62
13.50
13.72
13.58
13.61
13.66
13.51
13.51
13.46
13.30
13.78
13.36
13.49
13.40
13.33
13.37

* - 80 metres

  400 Metres Hurdles   High Jump   Pole Vault  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
-
-
-
-
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Pirja Hakala
Pirja Hakala
Pirja Hakala
Hannele Parkkonen
Hannele Parkkonen
Tuija Helander
Tuuli Heinonen
Hannele Parkkonen
Tuija Helander
Tuuli Heinonen
Tuija Helander
Tuija Helander
Tuija Helander
Tuija Helander
Tuija Helander
Tuija Helander-Kuusisto
Laila Andersson
Tuija Helander-Kuusisto
Tuija Helander-Kuusisto
Anna Suurnäkki
Anna Suurnäkki
Marjut Töyli
Petra Stenman
Petra Stenman
Petra Stenman
Petra Söderström (Stenman)
Petra Söderström
Annika Kumlin
Anja Rantanen
Ilona Ranta
Milla Kelo
Manuela Bosco
Petra Söderström
Ilona Ranta
Ilona Ranta
-
-
-
-
-
-
-
-
27.2#
28.1#
28.4#
27.9#
29.2#
28.2#
27.8#
62.49
62.25
60.43
59.63
58.58
59.47
58.66
59.17
58.81
57.12
56.43
56.77
57.27
59.32
56.55
56.38
58.58
59.50
58.23
58.16
58.08
56.70
57.34
58.03
59.11
59.96
60.53
58.79
58.76
58.19
58.02
57.70
Riitta-Maija Soppi
Leena Kaarna
Leena Kaarna
Leena Kaarna
Leena Kaarna
Gun Nordlund
Gun Nordlund
Ritva Bister
Ritva Bister
Ritva Bister
Eila Kelo
Gun Nordlund
Pia Salonen
Susanne Sundqvist
Susanne Sundqvist
Susanne Sundqvist
Susanne Sundqvist
Susanne Sundqvist
Susanne Sundqvist
Kaisa Alasaari
Minna Vehmasto
Minna Vehmasto
Lena Teckenberg
Minna Vehmasto
Niina Ranta
Niina Vihanto (Ranta)
Minna Rantanen
Ringa Ropo
Marita Pakarinen
Sari Karjalainen
Katja Kilpi
Katja Kilpi
Katja Kilpi
Johanna Manninen
Kaisa Lehtonen
Kaisa Gustafsson
Kaisa Gustafsson
Kaisa Gustafsson
Kaisa Gustafsson
Marianne Mattas
Hanna Mikkonen
Hanna Mikkonen
Hanna Mikkonen
Hanna Mikkonen
Alina Mattila
Hanna Mikkonen
Hanna Mikkonen
1.54
1.64
1.65
1.66
1.68
1.66
1.65
1.64
1.64
1.61
1.61
1.65
1.60
1.72
1.69
1.71
1.80
1.85
1.80
1.74
1.84
1.85
1.82
1.91
1.88
1.84
1.81
1.86
1.85
1.84
1.84
1.84
1.88
1.84
1.81
1.90
1.84
1.81
1.84
1.80
1.85
1.87
1.84
1.89
1.81
1.86
1.88
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Birgitta Ivanoff
Teija Saari
Tiina Vilenius
Teija Saari
Teija Saari
Teija Saari
Annu Mäkelä
Teija Saari
Teija Saari
Hanna Palamaa
Saara Laaksonen
Aino-Maija Karvinen
Minna Nikkanen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.75
3.50
3.70
3.90
4.01
3.80
3.95
4.00
3.95
4.00
4.00
4.00
3.95

# - 200 metres

  Long Jump   Triple Jump   Shot  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Brita Johansson
Brita Johansson
Maija Koivusaari
Maija Koivusaari
Maija Koivusaari
Maija Koivusaari
Sirpa Niiranen
Maija Koivusaari
Maija Koivusaari
Pirkko Helenius
Pirkko Helenius
Hannele Harju
Tuula Rautanen
Tuula Rautanen
Pirkko Helenius
Tuula Rautanen
Tuula Rautanen
Pirkko Helenius
Leena Pylkkänen
Leena Pylkkänen
Leena Pylkkänen
Tarja Koskelo
Anne Kyllönen
Anne Kyllönen
Anna-Maija Bryggare
Ragne Backman
Ringa Ropo
Ringa Ropo
Ringa Ropo
Ringa Ropo-Junnila
Ringa Ropo-Junnila
Ringa Ropo-Junnila
Ringa Ropo-Junnila
Nina Saarman
Ringa Ropo-Junnila
Heli Koivula
Heli Koivula
Johanna Halkoaho
Heli Koivula
Tiia Hautala
Susanna Rajamäki
Johanna Halkoaho
Heli Koivula
Johanna Halkoaho
Heli Koivula-Kruger
Niina Saarman-Bartholdi
Maija Kovalainen
5.81
5.92
5.94
5.97
5.76
6.07
5.89
6.07
5.99
5.81
6.00
6.02
6.12
6.28
6.33
6.29
6.09
6.02
6.22w
6.03
5.88
6.03w
6.15
6.40
6.05
6.21
6.18
6.49
6.52
6.73
6.65
6.67
6.72
6.28
6.42w
6.40
6.51
6.24
6.52
6.44w
6.45
6.41
6.61w
6.65w
6.56
6.37
6.21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ragne Kytölä (Backman)
Carina Kjellman
Carina Kjellman
Marika Salminen
Marika Salminen
Kaisa Gustafsson
Heli Koivula
Sari Kulmala
Heli Koivula
Natalia Kilpeläinen
Heli Koivula
Heli Koivula
Heli Koivula
Heli Koivula-Kruger
Heli Koivula-Kruger
Natalia Kilpeläinen
Natalia Kilpeläinen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.37
13.40
13.24
13.44
13.61
13.73
13.89w
13.39
14.04
13.86
13.68
14.14
14.31
14.02
14.27
13.79
13.76
Inkeri Talvitie
Inkeri Talvitie
Inkeri Lehtonen (Talvitie)
Marjatta Mäkinen
Marjatta Mäkinen
Marjatta Mäkinen
Marjatta Mäkinen
Marjatta Kuuluvainen (Mäkinen)
Marjatta Kuuluvainen
Christine Huttunen
Christine Barck (Huttunen)
Christine Barck
Christine Barck
Christine Barck
Ritva Metso
Ritva Metso
Ritva Metso
Ritva Metso
Tuula Kivi
Tuula Kivi
Tuula Kivi
Tuula Kivi
Tuula Kivi
Asta Hovi
Asta Hovi
Asta Hovi
Asta Hovi
Asta Hovi
Asta Hovi
Asta Ovaska (Hovi)
Asta Ovaska
Asta Ovaska
Asta Ovaska
Asta Ovaska
Karoliina Lundahl
Marika Tuliniemi
Karoliina Lundahl
Marika Tuliniemi
Karoliina Lundahl
Anna Rauhala
Anna Rauhala
Anna Rauhala
Anna Rauhala
Niina Kelo
Niina Kelo
Niina Kelo
Suvi Helin
13.01
12.63
12.85
13.46
13.79
14.61
14.26
13.30
13.48
13.89
14.62
14.89
15.69
15.37
16.27
16.05
16.08
15.75
14.90
15.38
16.67
16.47
16.88
15.49
16.18
16.98
17.74
16.90
17.96
17.40
16.19
16.81
16.62
16.56
17.64
17.69
18.23
17.08
17.18
17.04
15.49
15.31
15.36
14.96
15.19
14.79
15.03

  Discus   Hammer   Javelin  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Inkeri Talvitie
Inkeri Talvitie
Inkeri Lehtonen (Talvitie)
Marjatta Mäkinen
Marjatta Mäkinen
Marjatta Mäkinen
Marjatta Mäkinen
Marjatta Kuuluvainen (Mäkinen)
Marjatta Kuuluvainen
Marjatta Kuuluvainen
Marjatta Kuuluvainen
Marja-Leena Karttunen
Christine Barck
Christine Barck
Ritva Metso
Ritva Metso
Sinikka Riihelä
Sinikka Salminen (Riihelä)
Sinikka Salminen
Sinikka Salminen
Ulla Lundholm
Ulla Lundholm
Satu Sulkio
Ulla Lundholm
Ulla Lundholm
Marja-Leena Larpi
Anne Känsäkangas
Anne Känsäkangas
Anne Känsäkangas
Merja Säntti
Diana Back
Kati Siltovuori
Marja Aalto
Kati Siltovuori
Kirsi Lindfors
Diana Back
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Anita Hietalahti
Niina Kelo
Anita Hietalahti
44.51
44.35
42.85
45.60
47.98
49.34
48.06
44.64
47.46
47.08
46.62
43.10
46.60
47.20
51.34
52.38
51.82
52.56
50.28
54.34
60.16
64.16
58.56
62.44
63.14
54.66
56.38
53.94
58.12
52.94
51.62
51.80
51.24
52.28
54.78
55.10
54.82
57.52
56.78
55.71
57.44
55.27
56.83
54.94
53.72
51.06
52.26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anni Punttila
Anni Punttila
Mia Strömmer
Sini Pöyry
Sini Pöyry
Mia Strömmer
Mia Strömmer
Mia Strömmer
Sini Pöyry
Sini Pöyry
Sini Pöyry
Sini Pöyry
Sini Pöyry
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
48.56
49.42
54.94
57.52
58.52
60.56
63.32
66.89
65.43
65.98
67.40
66.16
65.43
Sirpa Toivola
Raija Talvensaari
Sirpa Toivola
Raija Talvensaari
Kaisa Launela
Raija Mustonen (Talvensaari)
Raija Mustonen
Raija Mustonen
Kaisa Launela
Arja Mustakallio
Kirsti Launela
Kirsti Launela
Kirsti Launela
Pirjo Kumpulainen
Pirjo Kumpulainen
Arja Mustakallio
Arja Mustakallio
Ritva Metso
Sisko Kopiloff
Helena Laine
Tiina Lillak
Tiina Lillak
Tuula Laaksalo
Tiina Lillak
Tuula Laaksalo
Tiina Lillak
Tiina Lillak
Tiina Lillak
Tuula Laaksalo
Päivi Alafrantti
Tiina Lillak
Heli Rantanen
Heli Rantanen
Päivi Alafrantti
Mikaela Ingberg
Heli Rantanen
Heli Rantanen
Heli Rantanen
Heli Rantanen
Mikaela Ingberg
Mikaela Ingberg
Paula Huhtaniemi
Mikaela Ingberg
Paula Huhtaniemi
Mikaela Ingberg
Mikaela Ingberg
Paula Tarvainen (Huhtaniemi)
42.36*
47.52*
48.61*
48.84*
46.92*
48.88*
49.07*
49.40*
48.34*
51.62*
51.20*
56.48*
54.78*
53.26*
55.96*
52.40*
54.48*
51.68*
52.56*
52.14*
61.02*
62.64*
64.48*
74.14*
64.58*
64.08*
64.42*
65.46*
63.12*
59.66*
63.26*
62.42*
60.52*
61.66*
58.54*
64.88*
61.64*
65.54*
61.12*
60.59
63.44
57.52
61.09
64.90
60.96
59.87
59.18

* - original model javelin

  Heptathlon   5000 Metres Track Walk   10 Kilometres Road Walk  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Tuovi Vahtera
Seija Kuha
Tuovi Vahtera
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Sirkka Norrlund
Pirkko Heikkilä
Pirkko Heikkilä
Pirkko Helenius
Pirkko Helenius
Hannele Harju
Riitta-Liisa Ketamo
Eija Ristola
Ritva Metso
Ritva Metso
Ritva Metso
Ritva Metso
Satu Jääskeläinen
Anne Kyllönen
Anne Kyllönen
Anne Kyllönen
Anne Kyllönen
Anne Kyllönen
Mirja Järvenpää
Ragne Backman
Ragne Backman
Satu Ruotsalainen
Tina Rättyä
Tina Rättyä
Satu Ruotsalainen
Tina Rättyä
Helle Aro
Helle Aro
Tiia Hautala
Tiia Hautala
Tiia Hautala
Tiia Hautala
Piia Peltosaari
Piia Peltosaari
Susanna Rajamäki
Annu Montell
Tiia Hautala
Tiia Hautala
Tiia Hautala
Sanna Saarman
Sanna Saarman
3801p
3649p
4052p
4108p
4161p
4347p
4371p
4320p
4369p
4054p
4104p
4280p
3480p
3773p
3695p
3793p
3706p
3766p
3792p
3819p
3969p
5608
5564
5772
5898
5589
5686
5948
5531
5879
6040
5961
6007
6106
5763
6081
5949
6019
5940
5788
6014
5684
5875
5816
6076
5509
5528
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Pirkko Pollari
Riitta Immonen
Anne Fröberg
Taina Havisto
Anne Fröberg
Sirkka Haataja
Sirkka Haataja
Sirkka Haataja
Sirkka Haataja
Sirkka Haataja
Sirkka Haataja
Sirkka Haataja
Helena Åström
Sirkka Oikarinen (Haataja)
Sirkka Oikarinen
Mirva Hämäläinen
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30:04.0
29:35.8
28:03
28:11.2
29:23.6
28:31.0
26:53.0
25:26.4
27:03.0
26:13.5
25:40
24:59.2
24:41.6
23:38.03
23:12.30
22:38.79
22:26.4
22:14.85
22:39.12
21:35.28
20:44.02
20:51.99
20:38.65
20:28.62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anne Fröberg
not held
not held
not held
not held
not held
Sirkka Haataja
Sirkka Oikarinen (Haataja)
Helena Åström
Sirkka Oikarinen
Sirkka Oikarinen
Sirkka Oikarinen
Mirva Hämäläinen
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Mira Saastamoinen
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Krista Ranta-Pere
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Tiina Muinonen
Heidi Lindewall
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Marja Penttinen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58:35

53:17
53:21
51:35
49:59
48:01.93t
46:46
47:16.6t
44:26.0t
45:24
46:18.5t
44:44
47:14
44:38
43:52
43:50
43:54.3t
48:30
49:05
48:47
47:54.68t
49:07
48:10
49:04
48:38
48:40
51:00

p -pentathlon, t - track walk

  20 Kilometres Road Walk   Cross Country (6000 Metres)  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sari Essayah
Sari Essayah
Tarja Jaskari
Tarja Jaskari
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Marja Penttinen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1:33:25
1:32:05
1:45:28
1:44:43
1:38:53
1:43:36
1:38:37
1:42:37
1:47:16
1:42:17
1:37:34
1:39:31
Siiri Rantanen
Eila Mikola
Anna-Liisa Hälinen
Eeva-Liisa Kalliolahti
Eeva-Liisa Kalliolahti
Eeva-Liisa Kalliolahti
Eeva-Liisa Kalliolahti
Eeva-Liisa Kalliolahti
Pirjo Vihonen
Inkeri Vaara
Sirkka Ikäläinen
Pirjo Vihonen
Irja Pettinen
Pirjo Vihonen
Pirjo Vihonen
Nina Holmén
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Elina Pulkkinen
Irja Paukkonen (Pettinen)
Helena Heikkinen
Irene Lusikka
Helena Heikkinen
Tuija Toivonen
Tuija Toivonen
Tuija Toivonen
Päivi Tikkanen
Tuija Toivonen
Tuija Toivonen
Tuija Toivonen
Päivi Tikkanen
Carita Sunell
Carita Sunell
Päivi Tikkanen
Annemari Sandell
Annemari Sandell
Annemari Sandell
Annemari Sandell
Päivi Tikkanen
Annemari Sandell
Annemari Sandell
Annemari Sandell
Marjo Venäläinen
Johanna Risku
Johanna Risku
Maija Oravamäki
Annemari Sandell-Hyvärinen
7:53*
5:00**
6:20*
6:01*
6:56*
6:17*
6:54*
6:16*
11:24#
12:00#
10:50#
11:03#
18:08##
17:26##
18:16##
18:33##
17:05##
16:49##
16:36##
16:30##
17:23##
18:59##
19:08##
19:25##
18:15##
17:49##
16:57##
18:39##
17:04##
16:32##
16:46##
16:13##
20:55
19:48
20:54
20:20
19:33
19:23
21:46
19:46
21:09
21:26
19:42
20:31
21:15
21:36
21:54

** - 1500 metres, * - 2000 metres, # - 3000 metres, ## - 5000 metres

© Athletics Weekly 1999-2007


Home Page National Championships Please send updates/amendments to: Athletics Weekly